Regulamin

 

 Regulamin Internetowy Sklep Obuwniczy Sneakfriend.pl 

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zwrotów, reklamacji, statusu paczek możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem sklep@sneakfriend.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego obuwie-online.pl Serwis prowadzi firma Husaria Sp. z o.o. Sp.K. zarejestrowana w Krakowie , pod adresem ul. Lipska 57/36, 30-721 Kraków NIP: 6762572927REGON:384693379 - firma ta jest pośrednikiem w transakcji.

    , zwany dalej Pośrednikiem.

  2. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez:

    a.adres poczty elektronicznej: sklep@sneakfriend.pl

     


B REGULAMIN SPRZEDAŻY 
§ 1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy
pośrednictwie Pośrednika.
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie
internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz
z rachunkiem.
4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca
w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty
internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy
sprzedaży z Dostawcą.
6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380
z późn. zm.).
7. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez
Pośrednika za pośrednictwem serwisu internetowego obuwie-online.pl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
8. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego”
w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
9. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.
10.Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający serwisem internetowym obuwie-online.pl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu.
11.Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów
i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku
Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
12.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
13.Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada
2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324
str. 23).
14.Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w serwisie internetowym.
15.Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między
Pośrednikiem a Klientem.
16.Dropshipping - model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na
przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym
sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę
Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla
Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną
zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
17.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Strona 2 z 6
18.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
19.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
20.Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
21.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające
w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane
umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:
a. akceptację postanowień Regulaminu;
b. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do
obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub
przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
c. wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu.
Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo
do odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach
konsumenta. Klientowi przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących
w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
3. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę
pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej
realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie
w imieniu Klienta Ceny.
4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie
z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do
zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku,
gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku
niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem
magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany
Zamówienia w całości lub w części.
7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego
Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości
lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację
drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail. Dokonana przez Klienta zapłata za
zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona
niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
8. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie
różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic
w ustawieniach monitora Klienta.
9. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub
przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak
Klientowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów
składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio
na adres mailowy Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży (§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy.
10.Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy
uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.
11.Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru
przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Pośrednikowi licencji niewyłącznej na
wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności
względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych
zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

§ 3
Składanie Zamówień
1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy
inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w serwisie internetowym Zamówienia.
2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru
oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają się
w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki
organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu,
województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do
prawidłowego doręczenia przesyłki dane.§ 4
Dokonywanie płatności – Ceny

1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie
polskiej. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez Klienta
przycisku „do koszyka”.
4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:
  • Płatność na konto bankowe. 
5. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni
od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści
Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia).
 
§5
Realizacja Zamówień
1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie
Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez
Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.
2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie do 2 (słownie:
dwóch) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać
Towar w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika.
Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w terminie między 10 (słownie: dziesięć),
a 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie
później niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni roboczych.
3. Po upływie 60 (słownie: sześćdziesiąt ) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę
uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zakłada spór pośrednikowi i wyjaśnia sprawę.
Towary są wysyłane z magazynu z Azji. 
4. W sytuacjach nadzwyczajnych czas realizacji może ulec wydłużeniu. Są to sytuacje, o których Pośrednik nie miał wiedzy w momencie zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym jak np. sytuacja Covid-19 i związane z nią ograniczenia w dostawach u przewoźników, zamknięcia portów przeładunkowych i inne tego typu zdarzenia. W tej sytuacji Pośrednik wyznaczy nowy termin dostawy i dostarczy w nim towar. 


§ 6
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w języku polskim bądź angielskim. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane
mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia na adres e‐mail
podany w zakładce kontakt sklep@sneakfriend.pl
2. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Pośrednik
niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar.
Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.
3. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej
w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta.
Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.
W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
4. Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1‐4 Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych
przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych
przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa
właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach
UE.
5. Z uwagi na fakt, że Pośrednik uzyskał od Klienta wyraźną zgodę na zawarcie Umowy
Dropshippingu (tak § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu) i przed rozpoczęciem świadczenia przez
Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia
od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta nie
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu.

§ 7
Reklamacje dotyczące Towarów

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją Dostawcy

Każdy sprzedawany produkt podlega 12- miesięcznej gwarancji dostawcy.
W sprawie reklamacji proszę kontaktować sie pod adresem e-mail sklep@sneakfriend.pl w tytule wpisująć "REKLAMACJA NR ZAMÓWIENIA" Pośrednik w ciagu 7 dni od dostarczenia wiadomoąści e-mail prześle adres dostawcy.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez dostawce wadliwego towaru oraz wszystkich potrzebnych dokumentów.
Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji, jest to, abyś przesłał go w dobrym stanie - produkty muszą być czyste i suche.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy paczek wysyłanych do dostawcy za pobraniem.


Reklamacji NIE podlegają uszkodzenia powstałe poprzez nieprawidłowy dobór rozmiaru, w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, naturalnej eksplotacji i zużywania się produktu, z powodu uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych przez brak pielęgnacji oraz konserwacji produktu, powstałych na podstawie świadomych pogłębień przez dalsze użytkowanie produktu.

3. Uprawnienie, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu dotyczy Umów sprzedaży zawieranych
przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych
przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa
właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach
UE.

§ 8
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty
internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się
usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.
3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości.
4. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie:
czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu
Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9
Cła i podatki
1. Jeśli Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Oferty internetowej przesyłany jest
z Państwa trzeciego, może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym
podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub
tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł,
których pokrycie spoczywa na Kliencie.
2. Wysokość przedmiotowych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej
(rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej
wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu
ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.
3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności Rozporządzenie Nr 1186/2009.

4. W szczególności, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Nr 1186/2009, zwolnione z należności celnych
przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio
z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Towary o niewielkiej wartości
oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia
nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów
tytoniowych.
5. Zgodnie z art. 51 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych
w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy
przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie
przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2020
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl